Dôležité informácie.

Slovenský leonberger klub riadi a usmerňuje chov leonbergerov na Slovensku.

História:

demoLeonberger je vyšľachtené plemeno psa

Heinrichom Essigom v roku 1846.
Marec, 2015
 

Čo je nové:

Prvá novinka

demoLeonberger je u nás iba jeden:

Grace vom Dreiburgenland

Updated: 4.marca , 2015

Čo nás čaká:

First Heading or Title

demo

Updated: September 16, 1926

RecentEvents:

First Heading or Title

demoLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Updated: September 16, 1926

Aktuálne znenie smerníc.

Smernice Slovenského leonberger klubu

 

 

 

Chovateľský poriadok a zápisný poriadok

SLOVENSKÉHO LEONBERGER  KLUBU 

  Všeobecné ustanovenia

xb 

Tento chovateľský a zápisný poriadok slúži na riadenie chovu psov plemena Leonberger s preukazom pôvodu (SKJ-UKK) v zmysle platného štandardu FCI  plemena Leonberger a platného zákona na ochranu zvierat.

Ustanovenie chovateľského a zápisného poriadku platí pre všetkých chovateľov, majiteľov a držiteľov psov plemena Leonberger s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom týchto psov. 

Chovateľ , držiteľ a majiteľ chovného psa a suky nemusia byť členmi Slovenského leonberger klubu, avšak Slovenský leonberger klub im zabezpečuje chovateľský servis, ktorého podmienkou je uzatvorenie zmluvy so Slovenským leonberger klubom a dodržiavanie chovateľského a zápisného poriadku Slovenského leonberger klubu, Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej kynologickej federácie – FCI. 

Chov

Chov v klube je riadený. Za riadenie chovu je zodpovedný celý výbor klubu. Chovom sa rozumie cieľavedomá plemenitba rešpektujúca zásady genetického zdravia psov. Chov nesmie byť na úkor ich zdravia.

Úzka príbuzenská plemenitba je zakázaná.

S chovateľstvom je nezlúčiteľná produkcia šteniat bez PP a obchodovanie alebo sprostredkovanie obchodu so psami. Je zakázané predávať šteniatka prostredníctvom výkupov, priekupníkom a obchodníkom so psami za účelom ďalšieho predaja.

Výbor klubu je v odôvodnených prípadoch oprávnený obmedziť dočasne, alebo trvalo zakázať chov buď konkrétneho jedinca, alebo celej chovateľskej stanice, a to na základe disciplinárneho konania, ak sa zistí nedodržiavanie povinností, alebo iných záväzných ustanovení. 

Chovateľ, majiteľ, držiteľ

 Majiteľ psa či suky je fyzická alebo právnická osoba, ktorá jedinca právoplatne nadobudla a môže to preukázať jeho preukazom o pôvode. Držiteľ psa či suky je buď majiteľ alebo ten, kto je majiteľom písomne zmocnený používať ho k chovu, a u ktorého sa pes aj fyzicky nachádza.

Chovateľ je držiteľ chovnej suky v čase vrhu, ktorého chovateľská stanica bola riadne zaregistrovaná prostredníctvom SKJ.

Každá zmena v držaní chovného jedinca musí byť do 15 dní oznámená písomne poradcovi chovu, týka sa to aj zapožičania chovnej suky alebo krycieho psa do zahraničia. Úhyn psa či suky je majiteľ taktiež povinný do 15 dní oznámiť poradcovi chovu. Doporučuje sa uviesť aj príčinu úhynu, pokiaľ je známa.

Odchovy na cudziu chovateľskú stanicu (zapožičanie chovnej suky) je možné po vzájomnej dohode medzi majiteľom chovnej suky a vlastníkom registrovanej chovateľskej stanice. -Dohoda musí byť uzavretá písomne a musí byť súčasťou žiadosti o krycí list.

Ak je chovný jedinec v spoluvlastníctve viacerých osôb z rôznych krajín, musí spĺňať podmienky pre zaradenie do chovu všetkých krajín spolumajiteľov, kde chce byť chovne používaný. V tomto prípade sa nejedná o zahraničné krytie. 

Chovní jedinci

 Chovní jedinci sú čistokrvní psi a suky, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu a sú zapísaní v registri chovných jedincov v plemennej knihe SKJ.

Zaradenie do chovu sa robí  na bonitáciách. Zápis do registra chovných jedincov robí plemenná kniha.

Podmienky pre zaradenie do chovu: -  minimálna veková hranica: pes 24 mesiacov, suka 24 mesiacov -  absolvovanie RTG vyšetrenia na dyspláziu bedrových kĺbov od 18 mesiacov.

Do chovu sa budú zaraďovať jedince s RTG nálezom u DBK maximálne 2-ho stupňa (DBK-A, B a C) s tým, že jedinec s nálezom DBK-C, zaradený do chovu, môže byť použitý jedine s jedincom, ktorý má DBK-A. Testovanie psov na LPN nie je povinné (doporučuje sa) , avšak jedince, ktoré test nemajú sa môžu páriť iba s testovaným jedincom s negativným výsledkom LPN – N/N. Absolvovanie minimálne dvoch výstav, z toho jedna v triede  mladých a druhá v triede strednej a vyššej. Jedna z výstav musí byť klubová, alebo špeciálna výstava poriadaná SLK. Triedy šteniat, dorastu a  mimo konkurencie sa do bonitácie nepočítajú.

Úspešné absolvovanie bonitácie od 18 mesiacov veku jedinca .Bonitácie sa uskutočňujú dvakrát ročne.

Chovný jedinec, ktorého majiteľ alebo držiteľ neuhradí členský príspevok (platí pre členov) a iné poplatky, bude mať zastavenú chovnosť. Chovný jedinec  musí byť aspoň raz za 2 roky riadne prihlásený a vystavený na klubovej alebo špeciálnej výstave psov pod záštitou SLK, inak má pozastavenú chovnosť až do najbližšej absolvovanej výstavy. Chovnosť suky končí dňom keď dovŕši vek 8 rokov. Ten deň sa považuje za posledný možný termín nakrytia. Prípadné predĺženie chovnosti môže byť povolené pri predvedení zvieraťa na najbližšej bonitácii, pokiaš ide o mimoriadne kvalitné a zdravé zviera vo vynikajúcej kondícii. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom.

Chovnosť psa alebo suky možno ukončiť v prípade vyššieho výskytu geneticky podmienených ochorení u potomkov alebo v prípade zdravia ohrozujúceho ochorenia chovného jedinca. Návrh na ukončenie chovnosti podáva s písomným odôvodnením poradca chovu. Konečné rozhodnutie o ukončení chovnosti prináleži výboru klubu.

Je neprípustné, aby bol chovný pes použitý ku krytiu nechovnej suky.

  Krycí list

Pred plánovaným krytím chovnej suky si jej majiteľ písomne vyžiada od poradcu chovu krycí list, a to minimálne 3 týždne pred začiatkom hárania suky s možnosťou uvedenia 1 až 3 psov, s ktorými plánuje kryť. Prípadne požiada poradcu chovu o výber vhodného psa. Poradca chovu do 3 týždňov od prijatia žiadosti vystaví krycí list.

Jedinec, ktorý nie je testovaný na LPN alebo je testovaný na LPN s výsledkom D/N, sa môže páriť, iba s jedincom testovaným na LPN s negatívným výsledkom LPN a to N/N.

Krycí list musí byť vyžiadaný a vyplnený aj v prípade, že obaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.

Poradca chovu nevystaví krycí list, ak je majiteľ chovnej suky v disciplinárnom konaní, nemá  zaplatený členský a iný povinný poplatok, podľa sadzobníka poplatkov  SLK.

Ak nedošlo ku krytiu, je majiteľ suky povinný krycí list vrátiť poradcovi chovu, najneskôr do 14 dní po skončení hárania suky.

Bez vystaveného krycieho listu sa krytie nemôže uskutočniť.

V odôvodnených a preukázaných prípadoch môže poradca chovu odmietnuť vystaviť krycí list (napr. veľmi zlá kondícia suky, pri závažných nedostatkoch v starostlivosti o suku a šteňatá v predchádzajúcom vrhu, zdravotné vady a pod.).

V mimoriadnych prípadoch môže poradca chovu vystaviť expesný krycí list do 3 pracovných  dní od podania žiadosti, spoplatnený podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov SLK. 

Krytie

Krytie sa môže uskutočniť len medzi dvoma chovnými jedincami na základe platného krycieho listu, kde sú obaja jedinci uvedení, a teda odsúhlasení poradcom chovu. Počas jedného hárania môže byť suka krytá len jedným zo psov, uvedených v krycom liste. Pokiaľ vybraný pes suku nenakryje, môže byť použitý ďalší z uvedených psov. Ak majiteľ chovnej suky požaduje opakované krytie v priebehu jedného hárania, je majiteľ chovného psa povinný toto umožniť. Medzi krytiami rôznych súk jedným chovným psom musí uplynúť aspoň 24 hodín. Krytie môže byť nahradené insemináciou. Tento úkon môže robiť iba osoba odborne spôsobilá, a musí byť o tomto úkone záznam v krycom liste. Majiteľ krycieho psa je povinný nahlásiť krytie hlavnému poradcovi chovu do 3 dní od uskutočneného krytia. V prípade zapožičania si psa alebo suky zo zahraničia je povinná bonitácia tohto jedinca pred prvým krytím v SR. Chovná suka môže mať jeden vrh počas jedného kalendárneho roka, maximálne 4 vrhy za svoj život. Úhrada za krytie je vecou dohody medzi majiteľom chovnej suky a majiteľom chovného psa. Pri žiadosti o vydanie krycieho listu na zahraničného psa je majiteľ chovnej suky povinný spolu so žiadosťou predložiť kópiu preukazu pôvodu tohto psa a doklad o tom, že bol tento pes v príslušnom štáte uchovnený. Po uskutočnení krytia vyplní majiteľ chovnej suky krycí list a spolu s majiteľom chovného psa podpismi potvrdia uskutočnenie krytia. 

Vrh

Počet šteniat vo vrhu nie je obmedzený. V prípade úhynu suky pri pôrode sa povoľuje umelý odchov. Chovateľ je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť poradcovi chovu.

Chovateľ je povinný osvedčeným spôsobom oznámiť dátum narodenia šteniat do 5 dní poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa a zároveň sa dohodnúť s poradcom chovu na termíne kontroly vrhu. V prípade nenarodenia sa šteniat je majiteľ suky povinný vrátiť krycí list do 14 dní po predpokladanom termíne pôrodu poradcovi chovu.

Poradca chovu vykoná kontrolu vrhu až po zaplatení poplatku za kontrolu vrhu, členského poplatku (platí pre člena SLK) a iných povinných poplatkov ,podľa sadzobníka  poplatkov SLK. Čipovanie šteniat je povinné a vykonáva sa do kontroly vrhu.

V čase predaja musia mať šteňatá minimálne 8 týždňov, byť riadne odčervené, začipované, zaočkované a musia byť po kontrole vrhu. Ak niektoré šteniatko nezodpovedá týmto požiadavkám, nesmie ho chovateľ odovzdať novému majiteľovi.

Po odpredaní šteniat je chovateľ povinný nahlásiť poradcovi chovu kompletný zoznam nových majiteľov s uvedením mena šteňaťa, mena jeho majiteľa a plnej adresy.

Čipovanie šteniat je povinné, vykonáva ho veterinárny lekár, ktorý toto čipovanie vyplní a potvrdí na prihláške k zápisu šteniat.

Prihlášku k zápisu šteniat zasiela chovateľ doporučene následne po kontrole vrhu na adresu plemennej knihy.

Postup pri čipovaní šteniat je nasledovný:

Chovateľ požiada veterinárneho lekára o začipovanie šteniat,  a to pred zaslaním prihlášky k zápisu šteniat na plemennú knihu. Veterinárny lekár po začipovaní šteniat nalepí do prihlášky k zápisu čiarové kódy k menám šteniat. Následne sa vykoná kontrola vrhu. Chovateľ po kontrole zasiela prihlášku k zápisu šteniat na Plemennú knihu a to najneskôr do 9 týždňov veku šteniat. 

Poradca chovu

Je funkcionárom klubu, ktorého volí spomedzi seba výbor klubu. Riadi a vyhodnocuje chov. Chovateľ je povinný umožniť poradcovi chovu vykonať riadne kontrolu celého vrhu ako aj chovateľského prostredia, v ktorom sú šteňatá umiestnené a chované. Ak poradca chovu zistí porušenie chovateľského a zápisného poriadku, alebo závažné nedostatky vo vývoji, výžive alebo ustajnení šteniat a ostaných zvierat v chovateľskej stanici, neodkladne túto skutočnosť nahlási výboru klubu a tieto skutočnosti môžu viesť k zahájeniu disciplinárneho konania. Poradca chovu vypracováva aktuálny zoznam chovných psov a súk, vydáva pripúšťacie povolenia, vykonáva kontroly vrhov, predkladá výboru klubu návrhy na obnovenie chovnosti psov, navrhuje vylúčenie jedincov z chovu. Vedie dokumentáciu chovu psov, krycie listy, ktoré sú majetkom klubu. 

  Plemenná kniha

Do SPKP SKJ sa zapisujú všetky šteňatá , ak ich chovateľ splnil podmienky pre registráciu vrhu. Vrh sa zaregistruje na základe prihlášky na zápis vrhu, ktorú potvrdí poradca chovu alebo kontrolór vrhu. Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom podľa abecedného poradia bez ohľadu na to či sú vrhy od viacerých súk. Ďalej sa zapisujú dovezení jedinci, ak majú PP, ktorý vystavila zahraničná plemenná kniha FCI. Podmienky pre zaradenie musia splniť i dovezení jedinci. Zahraničné preukazy pôvodu sa doplnia registračným číslom SPKP SKJ.

Chovateľská stanica

Na žiadosť chovateľa zaregistruje SPKP SKJ chránený názov chovateľskej stanice. Na predpísanom tlačive si chovateľ navrhne 6 názvov s maximálnym počtom 20 znakov. Majiteľom chovateľskej stanice sa môže stať len plnoletý občan SR

  Preukaz o pôvode psa

Je to úradný písomný doklad, ktorý musí mať tieto údaje: Plemeno, predkov jedinca vyznačených do 3.generácie, meno psa a chovateľskej stanice, pohlavie, dátum narodenia, druh a farbu srsti, veľkostný ráz, číslo zápisu, druh chovu, pečiatku plemennej knihy, podpis pracovníka plemennej knihy a podpis chovateľa. Preukaz o pôvode je neprenosný a jeho falšovanie je trestné. Zmeny a zápisy do preukazu môže vykonávať SKJ a ňou poverené osoby (posudzovatelia, veterinári, bonitačná komisia). Stratu PP treba čo najskôr ohlásiť plemennej knihe. Po mesiaci sa vystaví duplikát. Ak chce chovateľ vyviezť šteňa do zahraničia, musí požiadať SPKP SKJ o vystavenie exportného PP.

Záverečné ustanovenie

Tento chovateľský a zápisný poriadok bol schválený na členskej schôdzi SLK dňa 21.9.2013 s platnosťou od 21.9.2013.

 

 

Bonitačná smernica  Slovenského leonberger klubu

 

 

Čl. I.

Základné ustanovenie 

 1. Bonitácia je odbornou chovateľskou činnosťou, ktorá na základe poznatkov o exteriérových a povahových prednostiach, nedostatkoch a chybách v porovnaní s platným štandardom FCI a na základe posúdenia rodokmeňovej hodnoty bonitovaného jedinca, slúži k určeniu jeho chovnej upotrebiteľnosti. 

2. Úspešné absolvovanie bonitácia (skúšky chovnej spôsobilosti) je základnou podmienkou pre zaradenie jedinca do chovu. 

Čl. II.

Riadna a mimoriadna bonitácia 

 1. Bonitácia sa obvykle vykonáva 2x, najmenej však jedenkrát v roku. Termín a miesto konania je oznámený na klubových stránkach. 

2. Mimoriadna bonitácia sa koná na základe individuálnej žiadosti na žiadateľom určenej výstave psov na území Slovenskej republiky. 

3. Žiadosť o mimoriadnu bonitáciu treba adresovať poradcovi chovu SLK, minimálne  30 dní pred termínom výstavy, na ktorej sa má bonitácia konať. 

4. O povolení konania mimoriadnej bonitácii rozhoduje výbor SLK. 

5. Riadna a mimoriadna bonitácia je spoplatnená podľa  sadzobníka poplatkov Slovenského leonberger klubu. 

Čl. III.

Žiadosť o vykonanie bonitácie 

 1. Žiadosť o vykonanie bonitácie môže podať iba majiteľ jedinca, ktorý má byť bonitovaný, alebo jeho splnomocnenec na základe plnomocenstva. 

2. Žiadateľ musí byť členom SLK a mať zaplatené členské a iné poplatky  podľa sadzobníka poplatkov SLK. 

3. Žiadosť musí mať písomnú formu. 

4. Žiadosť sa podáva poradcovi chovu SLK na adresu poradcu chovu klubu minimálne 30 dní pred termínom konania riadnej bonitácie, ktorú klub oznámil na internetovej stránke.

 5. Žiadosť o mimoriadnu bonitáciu sa podáva poradcovi chovu SLK na adresu poradcu chovu klubu minimálne 30 dní pred termínom konania mimoriadnej bonitácie. 

6. Do žiadosti je treba uviesť: 

a) celé meno žiadateľa, 

b) adresa žiadateľa, 

c) e-mail alebo telefónne číslo žiadateľa, 

d) celé meno jedinca, ktorý má byť bonitovaný. 

7. K žiadosti treba priložiť: 

a) kópiu  rodokmeňa  jedinca, ktorý má byť bonitovaný, 

b) potvrdenie o uhradení poplatku za bonitáciu podľa sadzobníka poplatkov Slovenského leonberger klubu, 

c) vyhodnotenie vyšetrenia psa na DBK - dysplázie bedrových kĺbov. RTG snímok musí byť urobení od 18 mesiaca veku bonitovaného jedinca. Môže byť doložená aj kópia, 

d) minimálne dva posudky z  predpísaných výstav  (klubová, špeciálna, národná alebo medzinárodná) organizovaných Slovenskou kynologickou jednotou, z toho musí byť aspoň jeden z klubovej alebo špeciálnej výstavy organizovanej SLK. Jedinec musí absolvovať aspoň jednu výstavu v triede mladých a aspoň  jednu výstavu vo vyššej triede ako je trieda mladých a musí obdržať známku aspoň veľmi dobrá. Môžu byť aj kópie. 

Čl. IV.

Pozvanie na bonitáciu 

1. Poradca chovu SLK oznámi žiadateľovi prijatie jeho žiadosti. 

2. Ak jedinec, ktorý má byť bonitovaný, spĺňa všetky podmienky potrebné na bonitáciu,  pozve ho vhodným spôsobom (poštou/e-mailom/telefonicky)  na bonitáciu. 

3. Ak jedinec, ktorý má byť bonitovaný, nespĺňa podmienky potrebné na bonitáciu, oznámi mu písomne alebo na uvedený email v žiadosti zamietnutie jeho žiadosti. 

4. Ak chýba niektorý z podkladov, predpísaných v čl. III ods. 6 tejto smernice, poradca chovu SLK vyzve žiadateľa vhodným spôsobom (poštou/e-mailom) do 30 dní o ich doplnenie. Ak žiadateľ požadované podklady nedoplní, žiadosť sa zamietne. 

5. Žiadateľ sa môže písomne odvolať voči zamietnutiu jeho žiadosti k výboru SLK do 30 dní od jeho doručenia. 

6. Ak výbor SLK vyhovie odvolaniu, oznámi to žiadateľovi  a pozve ho na bonitáciu. 

7. Ak výbor SLK nevyhovie odvolaniu, žiadateľ sa môže písomne odvolať do 30 dní k členskej schôdzi SLK, ktorá o jeho odvolaní rozhodne. 

8. Voči rozhodnutiu členskej schôdzi SLK sa nedá odvolať.

                         

Čl. V.

Podmienky bonitácie 

1. Na bonitácii je možné sa zúčastniť od 24 mesiaca veku, rozhodujúci je deň narodenia k dnu konania bonitácie. Horná veková hranica nie je obmedzená. 

2. Na bonitáciu je potrebné predložiť : 

a) rodokmeň zvieraťa, 

b) originál minimálne dvoch posudkov z  predpísaných výstav  (klubová, špeciálna, národná alebo medzinárodná) organizovaných Slovenskou kynologickou jednotou, , z toho musí byť aspoň jeden z klubovej alebo špeciálnej výstavy organizovanej SLK. Jedinec musí absolvovať aspoň jednu výstavu v triede mladých a aspoň jednu výstavu vo vyššej triede ako je trieda mladých a musí obdržať známku aspoň veľmi dobrá.  Ak boli k žiadosti priložené originály posudkov, tak tento bod neplatí.  Originály  posudkov  budú  žiadateľovi  vrátené  po  bonitácii. 

c) očkovací preukaz ( Pet pas ). Bonitácie sa zúčastnia iba  jedinci s planým veterinárnym potvrdením o zdravotnom stave jedinca. 

d) potvrdenie o vyšetrení psa na DBK - dysplázie bedrových kĺbov. Ak bol k žiadosti priložený originál, tak tento bod neplatí. RTG snímok musí byť urobení od 18 mesiaca veku bonitovaného jedinca. Chovným bude uznaný jedinec s výsledkom DBK maximálne L2/P2 (C/C). 

e) Potvrdenie o zaplatený bonitačného poplatku  podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov SLK. 

Čl. VI.

Priebeh bonitácie 

1. Bonitácia je prevádzaná trojčlennou komisiou - zloženou z rozhodcu, poradcu chovu SLK a minimálne jedného člena výboru SLK, verejne, výsledok bonitácie je oznámený majiteľovi psa hneď a následne je výsledok bonitácie uverejnený aj na klubových stránkach. 

2. Zviera predvádza na bonitácii jeho majiteľ alebo ním poverená osoba, a to po celú dobu bonitácie. Účasť viacerých osôb v kruhu pri manipulácii so zvieraťom v priebehu bonitácie nie je povolená. 

3. Bonitačná komisia je oprávnená zo závažných dôvodov odložiť svoje rozhodnutie o spôsobilosti zvieraťa k chovu na ďalšiu bonitáciu. Dôvod musí byť zase verejne oznámený. 

4. Priebeh bonitácie je zaznamenaný do bonitačnej karty, jej originál dostane majiteľ a kópiu PCH. Na karte je krátko vyjadrené hodnotenie jedinca a charakteristika partnera, s ktorým sa jedinec nesmie kryť. 

Čl. VII.

Zubná karta 

1. Na každej klubom usporiadanej akcii / bonitácii, výstave/ je možné si nechať potvrdiť zubnú kartu, ktorá je dokladom o plnochruposti a skusu zvieraťa pre prípad úrazu pre absolvovanie bonitácie. 

2. Karta musí byť potvrdená 3 rozhodcami, a pokiaľ sú prítomní, je možné toto previesť i na jednej akcii súčasne. 

3. Vyplnenie zubnej karty nie je povinné a nezbavuje majiteľa povinnosti riadne predviesť chrup zvieraťa pri bonitácii. 

 

Čl. VIII.

Rozhodnutie o chovnosti 

1. Komisia môže o bonitovanom jedincovi rozhodnúť nasledovne: 

a) chovný,

b) nechovný. 

2. Rozhodnutie o udelení chovnosti sa zaznačuje do bonitačnej karty a do rodokmeňa bonitovaného jedinca. 

3. Rozhodnutie o neudelení chovnosti sa zaznačuje do bonitačnej karty a do rodokmeňa bonitovaného jedinca. 

Čl. IX.

Odvolanie

 

1. Proti rozhodnutiu komisie má majiteľ zvieraťa právo sa odvolať, a to priamo na mieste, alebo písomne do 30 dní od rozhodnutia k výboru SLK. 

2. Ak výbor SLK vyhovie odvolaniu, oznámi to sťažovasteľovi a pozve ho na nasledujúcu bonitáciu, kde nanovo posúdi bonitovaného jedinca a rozhodne o bonitácii. 

3. Ak výbor SLK nevyhovie odvolaniu, sťažovateľ sa môže písomne odvolať do 30 dní k členskej schôdzi SLK, ktorá o jeho odvolaní rozhodne. 

4. Voči rozhodnutiu členskej schôdzi SLK sa nedá odvolať.

 

Čl. X.

Posudzovacie kritéria 

 1. Posudzovacími kritériami sú : 

a) meranie – výška v kohútiku, 

b) hodnotenie exteriéru, 

c) celkový dojem z postoju a pohybu. 

d) povaha 

2. Chovnosť obdržia len jedince skutočne vyspelé, typické, ktoré nevykazujú žiadne závažné chyby podľa štandardu, s vyrovnanou povahou, riadne predvedené  v odpovedajúcej kondícii vzhľadom k veku a pohlaviu. 

3. Členskou základňou SLK bol schválený najvyšší stupeň DBK prípustný pre chov, a to 2/C, tj. stupeň dva pre ľavú i pravú nohu. Pre zlepšenie zdravotného stavu populácie nesmie byť povolené spojenie zvierat, u ktorých sa objavuje u psa aj suky vyhodnotenie DBK obojstranne stupeň 2/C. 

Čl. XI.

Platnosť chovnosti 

1. Chovnosť je platná do posledného dňa  8 roka života suky a neobmedzene pre psa. 

2. Chovnosť je podmienená členstvom v SLK. 

3. Dňom zániku členstva majiteľa chovného jedinca v SLK sa automaticky odoberá chovnosť, okrem prípadu, že chovný jedinec bol exportovaný mimo územia SR k novému majiteľovi. 

4.Chovný jedinec  musí byť aspoň raz za rok riadne prihlásený a vystavený na klubovej alebo špeciálnej výstave psov pod záštitou SLK, inak má pozastavenú chovnosť až do najbližšej absolvovanej výstavy 

Čl. XII.

Odobratie chovnosti

 

1. Pokiaľ potomkovia psa dedia preukázateľne a opakovane povahové, exteriérové alebo zdravotné chyby, môže byť chovnosť odobraná kedykoľvek. 

2. Návrh na odobratie chovnosti predkladá poradca chovu SLK výboru SLK, po zistení dôvodu pre jej odobratie. 

3. O odobratí chovnosti rozhoduje výbor SLK. 

4. Proti rozhodnutiu výboru o odobratí chovnosti sa dá písomne odvolať do 30 dní od doručenia rozhodnutia k najbližšej členskej schôdzi SLK, ktorá o odvolaní rozhodne. 

5. Voči rozhodnutiu členskej schôdzi SLK sa nedá odvolať. 

Záverečné ustanovenie 

     Táto bonitačná smernica  bola schválená  členskou schôdzou Slovenského Leonberger klubu

a týmto dňom nadobúda platnosť. Právo zmeniť jej znenie v ktorejkoľvek časti má jedine členská schôdza  SLK.

 

 

 

Disciplinárna smernica Slovenského Leonberger Klubu

 

Článok 1. 

Táto disciplinárna smernica je vydaná pre Slovenský Leonberger Klub /FCI-SKJ/ a slúži pre potreby Slovenského Leonberger Klubu, ďalej len SLK. 

Článok 2. 

Základným pravidlom je dodržiavanie stanov klubu, klubového chovateľského poriadku a iných vnútorných predpisov vydaných pre Slovenský leonberger Klub. 

Článok 3. 

Každý člen klubu je povinný dodržiavať stanovy klubu a jeho vnútorné predpisy. 

Článok 4. 

Disciplinárna právomoc je daná stanovami SLK.

Disciplinárna právomoc  v SLK  vykonáva v súlade  so stanovami SLK Výbor SLK.

Výbor SLK je oprávnený zahájiť  disciplinárne konanie na návrh na začatie disciplinárneho konania adresovaného na adresu sídla SLK od:

- akéhokoľvek člena SLK,

- revíznej komisie SLK,

- hlavného poradcu chovu SLK,

- bez návrhu z vlastnej iniciatívy.

Výbor je oprávnený rozhodovať v disciplinárnom konaní v prvom stupni.Výbor SLK môže vymenovať  disciplinárnu komisiu k objasneniu disciplinárneho previnenia, ktorá musí spĺňať nasledujúce podmienky:       - musí byť trojčlenná

- členom disciplinárnej komisie nemôže byť člen revíznej komisie.

Ak je disciplinárna komisia zriadená, zvolí si zo svojich členov  predsedu, ktorý organizuje a riadi jej činnosť. Výbor môže menovať na každý konkrétny prípad novú disciplinárnu komisiu. 

Článok 6. 

Členská schôdza  SLK je odvolacím orgánom v prípade odvolania proti prvostupňovému rozhodnutiu výboru o uložení disciplinárneho opatreniu členovi SLK na základe tejto disciplinárnej smernice.

Odôvodnené odvolanie podáva člen SLK, ktorého sa rozhodnutie priamo týka,  do 30 dní od doručenia rozhodnutia o disciplinárnom opatrení prostredníctvom predsedu klubu.

O odvolaní sa rozhoduje na najbližšej členskej schôdzi. Na prijatie záväzného rozhodnutia členskej schôdzi proti odvolaniu je potrebná zhoda členov SLK ako pri voľbe nového predsedu klubu.

Rozhodnutie sa stáva platné okamihom platného hlasovania o ňom. 

Článok 7. 

Za disciplinárne  previnenie člena sa považuje:

 - porušenie  stanov SLK,

 - porušenie  chovateľského a zápisného poriadku SLK

 - porušenie  ďalších radiacich aktov SLK,

- nezaplatenie členského poplatku,

- nerešpektovanie disciplinárneho opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím o disciplinárnom previnení.

Článok 8. 

Disciplinárne opatrenia sú:

a, napomenutie

b, zákaz účasti na akciách SLK po určitú dobu

c, odvolanie z funkcie SLK

d, zastavenie , alebo dočasné obmedzenie chovateľskej činnosti

e, pozastavenie členstva na určitú dobu /spravidla do odstránenia príčiny konania/

f, okamžité pozastavenie členstva v klube až do najbližšej členskej schôdze

g, príkaz na zaplatenie pokuty za neplatenie členských príspevkov

h, doplatenie  nezaplatených členských známok

i, finančná pokutou do 150 eur

j, trvalý zákaz chovateľskej činnosti

k, vylúčenie člena z klubu SLK

Rozhodnutie o tom, ktoré opatrenie má byť uložené, ovplyvňuje miera zavinenia a rozsah ohrozenia činnosti klubu s prihliadnutím k poľahčujúcim okolnostiam. 

Článok 9. 

Disciplinárne previnenie je premlčané, ak uplynie od jeho spáchania doba jedného roka, pokiaľ v tejto dobe nebolo zahájené disciplinárne konanie.

Po dobu,  kedy prebieha  disciplinárne konanie, premlčacia  lehota nebeží. 

Článok 10. 

Disciplinárne obvinený člen bude Výborom SLK písomne vyzvaný k vyjadreniu ku disciplinárnemu previneniu.

 Výbor SLK alebo disciplinárna komisia, ak bude zriadená, zoznámi disciplinárne obvineného s zhromaždením dôkazovým materiálom a umožní mu sa k veci vyjadriť v lehote nie kratšej ako 20 dní.

 Pokiaľ disciplinárne obvinený neprejaví záujem sa v poskytnutej lehote k veci vyjadriť predloží komisia výboru návrh na riešenie podľa dôkazov, ktoré zabezpečila. Ak disciplinárna komisia nebola zriadená, koná vo veci sám výbor.

 Disciplinárne obvinenému je nutné oznámiť písomne výsledok disciplinárneho konania s odôvodnením, a to rozhodnutím o zastavení disciplinárneho konania alebo rozhodnutím o uložení disciplinárneho opatrenia.

S výsledkom disciplinárneho konania je zoznámená členská základňa na najbližšej členskej schôdzi SLK.

Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia sa dá odvolať k členskej schôdzi prostredníctvom predsedu klubu, a to do 30 dní odo dňa, kedy bolo rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia členovi SLK doručené. 

Záverečné ustanovenie 

     Táto disciplinárna smernica bola schválená  členskou schôdzou Slovenského Leonberger klubu

a týmto dňom nadobúda platnosť. Právo zmeniť jej znenie v ktorejkoľvek časti má jedine členská schôdza  SLK.

 

 

 

 

 

 

Welcome
Welcome
Welcome
first image second image third image fourth image fifth image sixth image seventh image eighth image
themed object
Slovenská chovateľská stanica leonbergerov
Bookmark and Share